fbpx

Exhibition Garden in Libiąż

view virtual walk

It is the second (after Łódź) exhibition garden made by Libet.

It is located on the territory of the production facility in Libiąż (Małopolskie Voivodeship) it covers the area of 1.5 thousand square kilometers, with 1.2 thousand square kilometers consisting of paved surfaces and landscaping architecture. The surfaces include lush greenery, which in a natural way harmonizes with and underlines the colors and texture of tiles and pavement blocks.


Alice in the wonderland zone

This is the most mysterious and refined part of the Libiąż garden. Just as in the Lewis Carroll’s novel: “Alice in the wonderland” it includes many mysterious places, astonishing compositions and charm.
Just as small Alice suddenly thrown into the land of magic, so do you “follow the white rabbit”, led by the willingness to discover surprises that await you. The Alice zone has many colors – bronze and beige form an interesting melange mix with the bright and dark tones of gray. The zone includes also fantastic forms – whirling wheels of different sizes that combine into mysterious compositions, the alleyway meanders leading through this fantastic world filled with magic.

The elements encountered along the way are intriguing and do not immediately come across as utilitarian. The surface material used in the Alice zone as well as the lighting products reflect the mood of the borderline between dream and reality.


Classical zone

Its image is stylized after Provence and Italian styles. Here, you will find surfaces and spatial elements that compose well with the climate of hot sunny Mediterranean landscapes, and also are reminiscent of the lavender smell of southern France.
The stony and rocky architecture characteristic for Provence was reflected in the Libet Designed garden both in the arch-decorated entrance, effective small walls, partitions, terraces wide stairs and elevated spaces.

It also includes a cellar, since Provence is a land not only associated with lavender and thyme but also great wine. The careless lines, water fountains, concrete flower pots and cases for plants, surfaces associated with sun-warmed earth are also elements that could be classified as Italian classics that fill the landscape with pleasantly warm ambiance. This area features many pastel colors and oozes a natural Mediterranean landscape.


Modern zone

It was dominated by a wide palette of gray and large format terraces tiles and pavement blocks both on the surface as well as on the spatial modules. This image is filled by geometric shapes of small architecture adding to it an elegant touch.

Geometric – gray facade of modernity is not only unified or boring. Just the opposite – it impresses with diversity of shades, richness of forms and non-standard solutions, suggestive play on emotions and aesthetic impressions. Here, we can see on our own eyes how many shades of gray there actually are, since in an ideal harmony one must include both the light shades – gray, bianco carrara, beige, as well as darker ones – titanium, anthracite, graphite or grigio.

The big sizes of tiles and blocks are also appealing since when combined in interesting configurations they attract the eye and attention just as the steps and elevated walls. Modern arrangements of the garden in Libiąż prove also that the tiles and the blocks are a perfect material for building benches and even summer-style interiors e.g. kitchen or grilling places. In such spaces, the elements of the architectural concrete constitute a fantastic decoration.


Rustic zone

This zone is appealing in its decorative nature and references to rural styles known from their grandma-like gardens or vacation outside the town. Warmth, friendship and safety – an atmosphere that is the dream of city dwellers tired of their daily routine.
The most expressive accent of the rustic zone of the garden is the so-called dry river, i.e. a modest stream whispering in rural gardens.
Its costal line is imitated by stockade and elements (prepared using the splitting method) in warm pastel colors, while the bottom is strewn with pebbles of different sizes. The river freely and slightly lazily meanders and – in the process – becomes an axis for the garden’s arrangement that separates the spaces arranged in different styles.

The rustic zone radiates with warmth of a fireplace, all is reminiscent of idyllic images and memories of happy childhood. The used blocks have an antiquated and rough surface and irregular porous bricks and stockades reminiscent of broken stone, which even stronger affects our senses and emotions.

Libet - Producent Kostki Brukowej

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA