fbpx

Exhibition Garden in Łódź

view virtual walk

The design of the garden on a surface of over 2500 m²

Original arrangements are used in the garden’s design and include, among other things, latest products in the Libet’s offer.

Exceptional stylistic zones – urban, rustic, modern and thematic: water, galactic, zen and several other present a very interesting frequently non-standard solutions. You may see for yourself how stylistically suited the concrete forms may be to the surroundings. Over 2500 m2 of inspirations await you.


Urban zone

This part of the garden opens an entire exhibition presenting several ideas of arrangements of the surroundings in an Urban space.
Creative use of the territory underlines the character of the place increasing the aesthetic and utilitarian value of the urban landscape. An example of monochromatic arrangement bear evidence to latest trends that underline the obvious value of such arrangements. Clean graphic drawing of the surface divides the space into different zones. All elements supporting the slopes underline the differences in levels. Pavement blocks and terrace tiles with natural aggregates give elegance to even the simplest arrangement. However, in this case the designer went a step further. Encouraging city dwellers and their parents to interact or even giving them an idea of how to spend free time. Chess on fresh air, playing hopscotch or tag around a ball or hide and seek made easier by the large scale screens, are only some of the available open air activities.


Modern zone

Sizable simple forms, monochromatic colors are the features ascribed to modern, minimalist style. After years of being out of favor, gray returns into all facilities and spaces. This time, color gray triumphs in the best possible way. Different shades of gray as well as textures – from white to dark graphite, from smooth to rough surface – all bring interesting tones to seemingly ascetic arrangements.


Rustic zone

Comforting and familiar house with a garden was the inspiration for the rustic zone. Golden and peaty brown circles made of stone accompany the sandy surfaces of the terrace. Green tree crowns ensure a pleasant shade and reddish bushes harmonize well with the shades of landscape architecture. Spitted bricks and stones from the Libet Completto collection have a natural looks of broken stone. This feature perfectly fits into the romantic mood of the garden. The charm of the composition is enhanced by a small swing set.


Garden zone

Nature is one of the most important element of arrangements in the garden or a park. Greenery, in order to evoke admiration needs to grow under constant control and care. In the garden zone, the order is kept by high spitted stockades, which decisively set out the borders of the wide path. The densely arranged posts created a compact wall, which separates the lawn and clumps of grass from the lavish alleyways. Golden, warm color of pathways and their smooth lines define the rural, pathway-style of the garden. This manner of organizing spaces is perfect also in bigger areas e.g. in city parks.


ZEN zone

Minimalist gardens in the ZEN style appear today primarily in close to modern architecture of concrete and glass. Simplicity, wisely used means of expression and symbolism are all characteristic for the one hundred year old manner of arranging gardens – perfectly suitable in modern interpretations. Resignation from all embellishments and unnecessary decorations is the essence of Zen, which tells us to accept the world as it is. Plant compositions, water, rocks are all characterized by harmony and elegance and, at the same time, teach us respect to nature. Turquoise glass trapped in the gabion symbolizes water. It is accompanied by simple forms of bright stone. Ordered greenery stresses the presence of earth. The entire composition creates a peaceful place – modern arrangement in the ZEN style.


Galactic corner

The main hero of the galactic arrangement is the popular small Piccola block. The system of trapezoidal blocks makes it possible to generate arches and circles with any radius that easily form arrangements that are only limited by the designer’s imagination. Ornamental spheres-planets are mainly garden lamps, but one of them – a semi-sphere is located the middle of the set – it was made of architectural concrete from the Libet STAMP collection. The galactic stylization also uses the spitted stockades that form the small wall around the terrace – in the front, they were arranged in a non-standard way – horizontally. Thanks to this procedure the framework of the galactic corner is emphasized by the drawing on the surface.


The FENG SHUI corner

Water in motion symbolizes the life-giving energy, which helps achieve fortune and personal happiness. In feng shui, this symbol is best underlined by the slowly flowing stream. Water in motion, rounded shapes of the pathways as well as elements of landscape architecture are the basis for the free flow of positive energy in the garden. Warm colors of broken stones and the surface made of hewn tiles with sandstone texture in a harmonious way completes the unpretentious arrangement of this part of the garden. The magical corner is filled by a Ribbon Endless sculpture – symbol of infinity.

Libet - Producent Kostki Brukowej

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA